Aktualizace CASEC

Zde najdete nejaktuálnější verze instalátorů aplikace a seznam změn v jednotlivých verzích. Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Seznam změn

Verze 2.0.80 (1.12.2021)

 • implementace změn říjnové aktualizace IUCLIDu pro potřeby oznamování do PCN
 • spuštění S2S systému oznamování
 • doplnění výběru jazyka pro oznamování do zemí, kde je povoleno více možností úředního jazyka
 • doplnění okna na úvodní obrazovce pro chat v uživatelské databázi

Verze 2.0.79 (1.11.2021) 

 • úprava  volby Způsob skladování v položce (informace přebíraná do reportů PZH a dalších)
 • oprava funkce přejmenování Souboru 
 • příprava formuláře Firma na oznamování S2S do ECHA submission portalu

Verze 2.0.78 (1.10.2021) 

 • modul pro tvorbu identifikačních listů nebezpečných odpadů a štítků na odpadové nádoby za zaváděcí cenu do konce roku
 • možnost filtrování dle katalogového čísla odpadu
 • klasifikace odpadu na základě složení 
 • oprava konfigurátoru webserveru 
 • oprava chyby NPK/PEL zobrazení

Verze 2.0.77 (1.9.2021) 

 • nový modul pro tvorbu identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) a etiket na odpadové nádoby
 • možnost přihlašování do programu pomocí LDAP
 • možnost vkládat e-mail jako Přílohu do položky
 • vylepšení uživatelského UI

Verze 2.0.76 (2.8.2021) 

 • oprava chyby v zápisu názvu souboru

Verze 2.0.75 (9.7.2021) 

 • oprava chyby v zápisu uživatelské látky

Verze 2.0.74 (30.6.2021)

 • oprava UI programu
 • vylepšení oznamování směsí ze směsí do PCN portálu
 • oprava editace bezpečnostího listu

Verze 2.0.73 (28.5.2021)

 • možnosti onamování směsí do ECHA portálu s využitím UFI kódu dodavatelské směsi bez znalosti detailního složení
 • vylepšení zobrazení programu při napojení na externí monitory s různým rozlišením

Verze 2.0.72 (30.4.2021)

 • možnosti detailní specifikace důvodu aktualizace oznámení nebezpečné směsi na ECHA a další změny v oznamování související s dubnovou úpravu Submission portalu 
 • možnost volby více barev v podání
 • dekodér UFI dodavatelských směsí 

Verze 2.0.71 (1.4.2021)

 • možnost výběru toxikologických a ekotoxikologických studií látek pro tvorbu bezpečnostního listu a pro oznamování směsí 
 • úprava UI (problém s otevíráním Formuláře BL z Položky

Verze 2.0.70 (10.3.2021)

 • oprava možnosti vkládat více názvů směsí (Trade name) pro oznamování PCN s jedním UFI kódem
 • možnost podat oznámení pro více využití současně (spotřebitelské, průmyslové, profesionální)
 • historie UUID a zemí podaných oznámení, řízení malých updatů a velkých změn (major update)
 • zrušení automatického propisování LZV pole (látka závadná vodám) při využití Automatické aktualizace bezpečnostních listů dodávaných v základu programu (více než 6500 BL)
 • optimalizace zobrazení reportů

Verze 2.0.69 (24.2.2021)

 • zapracování změn v modulu Tvorba BL (šest desetinných míst pro rozmezí koncentrací, přidání nouzového kontaktu pro průmyslové směsi s neúplným složením, více Obchodních názvů výrobku, optimalizace převodníku do PCN)
 • přidání kolonky pro Číslo povolení výrobku a jeho průpis z BL formuláře do Položky a tiskové přípravy
 • do aplikace CASEC HTML byl přidán sloupec jazyka bezpečnostního listu (země) 

Verze 2.0.68 (20.1.2021)

 • zapracování změn v převodníku do PCN (důležitý update pouze pro uživatele modulu Tvorba bezpečnostního listu)

Verze 2.0.67 (8.12.2020)

 • zapracování převodníku do PCN formátu pro uživatele modulu Tvorba bezpečnostního listu
 • drobné úpravy UI (přizpůsobení velikosti přídavného monitoru)

Verze 2.0.66 (11.11.2020)

 • změna funkce filtrování s možností ukládání filtrů (lepší vícestupňové vyhledávání a reporting)
 • přidání "nanoformy" a návaznost na tvorbu bezpečnostního listu
 • aktualizované vydání multijazyčného formuláře BL dle nařízení 2020/878
 • propisování UFI kódu do bezpečnostního listu
 • multijazyčný katalog odpadů pro výběr a zařazení odpadu v oddíle 13 BL
 • úprava Modulu CMR - přepravní doklady, optimalizace pro SK

Verze 2.0.65 (3.9.2020)

 • příprava na oznamování do evropského registru nebezpečných směsí (PCN formát)
 • doplnění seznamů Regulovaných látek o endokrinní disruptory, aktualizace senamu látek senzibilizujících pro kůži a senzibilizujících při vdechování
 • rozšíření možností uživatelských šablon vlastních textů do Karty chemické látky
 • úprava UI 

Verze 2.0.64 (21.7.2020)

 • oprava klasifikátoru směsí pro použití SCL
 • oprava zobrazení Příloh v přehledech
 • vylepšení funkce vyhledávání a filtrování

Verze 2.0.63 (1.5.2020)

 • přepracovaný modul Přepravní dokumenty, nyní rozšířený o IMDG,IATA
 • zobrazení klasifikace složky dle koncentrace ve směsi v okně Složení
 • přidání možnosti zapsání SCL pro uživatelskou klasifikaci látky a pro výpočet klasifikace směsi 
 • úprava hraničního limitu koncentrace pro klasifikaci senzibilizujících látek, pokud je koncentrace ≥ 0,1, popř. ≥ 1
 • zrychlení načítání editačních formulářů
 • úprava uživatelského prostředí pro zvýšení komfortu použití

Verze 2.0.62 (11.2.2020)

 • oprava propsání klasifikace do formuláře při tvorbě bezpečnostního listu
 • drobné úpravy filtrování.

Verze 2.0.61 (30.1.2020)

 • rozšíření jazykových mutací pro tvorbu bezpečnostních listů na jazyky EU a ruštinu (detail viz ceník).

 • oprava zobrazení protokolu výpočtu zařazení objektu dle zákona o průmyslových haváriích

 • opravy klasifikátoru pro aerosoly

 • doplnění automatického zatřídění aerosolu do Třídy hořlavosti 
 • automatické doplnění klasifikace v položce pro formulář BL čisté látky
 • teoretický výpočet obsahu VOC ve směsi

Verze 2.0.60 (20.11.2019)

 • přidání checkboxu do klasifikátoru směsí pro uložení výsledné klasifikace do Formuláře BL
 • teoretický výpočet množství VOC ve směsi ze směsí

Verze 2.0.59 (01.11.2019)

 • oprava pravidel pro označování směsí na základě výpočtové klasifikační metody pro žíravost a vodní toxicitu
 • zavedení automatického upozornění na novou verzi programu ke stažení
 • úprava načítání stránek HTML módu

Verze 2.0.58 (01.09.2019)

 • oprava klasifikátoru (SCL)